1966 Self-reproducing Automata

Von Neumann, J. (1966). Theory of self-reproducing automata. Urbana: University of Illinois Press.